เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชาในอดีต
ผู้บังคัญชาปัจจุบัน
รวมลิงค์
จนท.บก.ร้อยฯ
วีรกรรม ตชด.บ้านน้อยป่าไร่
ขณะนี้เวลา
administrator
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
โครงการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
*****************

1. ชื่อโครงการ                   ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่   126
3. หลักการและเหตุผล
            โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อสนองต่อนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550  - 2554 ในหมวดของแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว ( โครงการด้านจิตใจ ) ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ได้มอบหมายให้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 เป็นหน่วยปฏิบัติหน่วยแรก เพื่อเป็นตัวอย่างการปฏิบัติให้กับหน่วยงานในสังกัดของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 และประชาชนทั่วไป จึงเป็นสาเหตุที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  เห็นเป็นรูปเป็นร่าง เพื่อให้เห็นว่า การพอมีพอกิน ไม่ประมาท  มีความรอบรู้  มีความขยัน นั้น จะนำไปสู่สังคมที่มีความสุขแบบยั่งยืน โดยกำหนดเอาแนวคิด “ การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ “ มาเป็นกรอบปฏิบัติในโครงการนี้
4. วัตถุประสงค์
                1) เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                2) เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
                3) เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกำลังพลและครอบครัวในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 และประชาชนทั่วไป
                4) กำลังพลที่ร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. เป้าหมาย
            1) พื้นที่ ในพื้นที่ของที่ทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 จำนวน  50  ไร่
            2) กำลังพลและครอบครัวข้าราชการตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 จำนวน 13 ครอบครัว ดังนี้
                        (1)   พ.ต.ท. สวัสดิ์             บุญมั่น         (2)  ร.ต.ต.   ศุภวิชญ์      สุดหอม
                        (3)   ด.ต.    ไพทูรย์            กวยสอาด   (4)   ด.ต.    สมเดช         จันทร์ถาวร
                        (5)   ด.ต.    เสรี                  จันอินทร์      (6)   ด.ต.    ประเทือง      ทองชมพู
                        (7)   ด.ต.    สรพงษ์           สายยศ        (8)   ด.ต.    สมพร           ไพศาลศิลป์ 
                        (9)   จ.ส.ต. ทรัพย์พสิทธิ์  มธุรส         (10)   จ.ส.ต. วรายุทธ        นิมมา
                        (11) จ.ส.ต. พิชิต               มิ่งขวัญ     (12) จ.ส.ต. สมชาย           สายเพ็ชร์
                        (13) จ.ส.ต. อุดมศักดิ์        ขวัญมิ่ง
              3) กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการมีอาหารอย่างเพียงพอ
              4) ผลผลิตคุ้มทุนภายใน  5  ปี
6. ระยะเวลาในการดำเนินการ
                ตั้งแต่ เมษายน  2550 เป็นต้นไป
7. สถานที่ดำเนินการ
            พื้นที่ที่ตั้งที่ทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 เลขที่ 180 หมู่ 7 บ.งามรุ่งเรือง ต.บ้านใหม่หนองไทร  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
8. กิจกรรมที่ดำเนินการ
            1) จัดเตรียมพื้นที่โครงการ
            2) ทำนา
            3) ปลูกพืช
                     - ระยะสั้น
                     - ระยะกลาง
                     - ระยะยาว
             4) เลี้ยงสัตว์
             5) ประชาสัมพันธ์
                    - ทางวิทยุ
                    - จัดทำป้าย
                    - จัดทำแผ่นพับ
            6) การบำรุงให้เจริญเติบโต
9. งบประมาณ
            ขอรับการสนับสนุนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12  จำนวน   200,000     บาท (สองแสนบาทถ้วน ) รายจ่ายในการดำเนินการดังนี้ 
            1) อุปกรณ์ 
                    - เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อยันมาร์   9.5  แรงม้า        เป็นเงิน   28,000  บาท 
                    - สายดูดน้ำ 10 เมตร (เมตรละ 140 บาท        เป็นเงิน     1,400  บาท
                    - หอยโคร่ง ขนาด  3                                         เป็นเงิน      1,950  บาท
                    - หัวกระโหลก                                                     เป็นเงิน         160  บาท
                   - ท่อรับ – ส่งน้ำ (ยาวประมาณ 600 เมตร) เมตรละ 48 บาท  เป็นเงิน  28,800  บาท
                   - เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2 ตัว                    เป็นเงิน   20,000  บาท
              2) ปรับปรุงพื้นที่ ( รกร้าง )
                    - เป็นค่าแรงงาน                                                   เป็นเงิน        3,000  บาท 
              3) พันธุ์สัตว์
                    - ปลานิล     จำนวน     3,000    ตัวๆละ  50  สตางค์           เป็นเงิน      1,500  บาท
                    -ไก่พันธุ์พื้นเมือง   จำนวน   50   ตัวๆละ 20  บาท            เป็นเงิน      1,000  บาท
                    - ลูกกบ    จำนวน      200           ตัวๆละ  1   บาท               เป็นเงิน         200  บาท
                    - ปลาตะเพียน       จำนวน   1,000  ตัวๆละ 25   สตางค์   เป็นเงิน         250  บาท
                    - ปลาดุก            จำนวน   2,000  ตัวๆละ   1   บาท             เป็นเงิน       2,000  บาท
               4) พันธุ์พืช
                           - ชะอม                                 จำนวน               180             ต้น
                           - มะนาว                                จำนวน                 30  กิ่ง
                           - มะกรูด                               จำนวน        20  กิ่ง
                           - มะพร้าวน้ำหอม                จำนวน      150  ต้น
                           - ไผ่หวาน                            จำนวน      100  ต้น
                           - ไผ่ตง                                 จำนวน        90  ต้น
                           - ไผ่หลวก                            จำนวน        60  ต้น
                           - พริกไท                              จำนวน       10  ต้น
                           - ชมพู่                                  จำนวน       10  ต้น
                           - มะม่วงเขียวเสวย               จำนวน       30  ต้น
                           - มะไฟ                                  จำนวน       10  ต้น
                           - ชะมวง                                จำนวน       10  ต้น
                           - ขนุน                                    จำนวน         5  ต้น
                           - มะปราง                               จำนวน       10  ต้น
                           - พริก
                           - มะเขือยาว , มะเขือพวง , มะเขือธรรมดา
                           - มะละกอ
                            - ตำลึง
                            - พันธุ์กล้วยน้ำหว้า 200 หน่อ
                            - พันธุ์กล้วยหอม
                      ราคาประเมินประมาณ 15,000  บาท
            5) งบปรับปรุง บำรุงรักษา
                        - ขุดลอกบ่อ จำนวน  2  บ่อ        เป็นเงิน 60,000  บาท
                        - ปุ๋ยบำรุง                                     เป็นเงิน 20,000  บาท 
                         - อาหาร                                       เป็นเงิน 16,740  บาท                                                                     
                        รวมเป็นเงินประมาณ   200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน )
10. การติดตามประเมินผล
                1) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลผลิตจากการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
                 2) เกณฑ์การวัด  :   ผลผลิตตามโครงการมีปริมาณตามความต้องการและเป็นไปตามขั้นตอน
                 3) ระยะเวลาดำเนินการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                  1) กำลังพลในกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 มีอาหารรับประทานอย่างพอเพียงโดยไม่ต้องซื้อ
                   2) กำลังพลและครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น

                   3) มีแหล่งเรียนรู้สำหรับการเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานทางราชการ     
      

Image Image
Image
Po  Wapee

 


  

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126, Powered by Joomla!; free resources by SG web hosting