เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชาในอดีต
ผู้บังคัญชาปัจจุบัน
รวมลิงค์
จนท.บก.ร้อยฯ
วีรกรรม ตชด.บ้านน้อยป่าไร่
กองร้อยประกวดการฝึกฯดีเด่น
หน้าแรก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชาในอดีต
ผู้บังคัญชาปัจจุบัน
รวมลิงค์
จนท.บก.ร้อยฯ
วีรกรรม ตชด.บ้านน้อยป่าไร่
ขณะนี้เวลา
administrator
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  
โครงการเลี้ยงหมูป่า PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Image
โครงการเลี้ยงหมูป่า โครงการ เลี้ยงหมูป่าเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
................................................................
1. หลักการและเหตุผล
            1.1 ตามแผนตำรวจตระเวนชายแดนแม่บท ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2545-2549) ภายใต้นโยบายการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตามระบบแผนงานและโครงการซึ่งมีนโยบายเฉพาะหลายด้าน หนึ่งในนโยบายดังกล่าว คือ ด้านงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณแนวชายแดน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนและเยาวชน เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามทิศทางที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) กำหนด   จึงได้มีการจัดทำโครงการที่จะต้องมีการพบปะพูดคุย สร้างความคุ้นเคย เป็นกันเอง และความร่วมมือร่วมใจอันดี ระหว่างประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานภายนอก และตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อประโยชน์ในการประสานงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ยังถือว่าเป็นการสร้างภาพพจน์อันดีระหว่างตำรวจกับประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีด้านงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของหน่วย ทั้งในด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้ตอบสนองต่อภารกิจดังกล่าว  ปรากฎผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับต่อประชาชนโดยทั่วไป  ตลอดจนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง   สร้างชื่อเสียงแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนรวมตลอดมา
            1.2 จากสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดนด้านงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน มวลชนสัมพันธ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถดำรงชีวิตให้อยู่ดีมีสุขได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอเพียง ในปัจจุบันพบว่าการประกอบอาชีพที่ได้รับความสนใจและเหมาะที่จะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว เพื่อการดำรงชีพอย่างหนึ่งคือการเลี้ยงหมูป่า  เนื่องจากหมูป่า เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย  ราคาดี  เป็นที่ต้องการของตลาด และเลี้ยงกันยังไม่แพร่หลายมากนัก
            1.3 ในการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน  งานมวลชนสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน นอกจากจะเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งแล้ว ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของหน่วย รวมถึงการให้ความร่วมมือ  ร่วมแรง ร่วมใจ ของประชาชน ตลอดจนกำลังพลที่ปฏิบัติงานจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  และนำประสบการณ์โดยตรงที่ได้จากการจัดทำโครงการ มาประยุกต์ใช้ในภารกิจของหน่วย ตลอดถึงการนำมาซึ่งรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์
            2.1 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   นำความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเพาะเลี้ยงหมูป่าโดยตรง ทราบถึงข้อขัดข้องและอุปสรรคในการดูแล รวมถึงการเลี้ยงดู เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ หากต้องการที่จะประกอบธุรกิจหมูป่า เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว
            2.2  เพื่อเป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงาน     เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจ  รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงานในโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.3  เพื่อสร้างความสัมพันธุ์อันดี   ระหว่างตำรวจตระเวนชายแดน กับประชาชน และส่วนราชการอื่น อีกทั้งสามารถใช้งานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม
2.4  เพื่อให้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126   มีเงินทุนสำรอง แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ภายในหน่วย
3. เป้าหมาย
            ดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายดังนี้
3.1  ข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126
3.2  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  และสถานศึกษาต่างๆ
3.3  บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ
3.4  ประชาชนทั่วไป
4. วิธีดำเนินการ
            4.1  สำรวจพื้นที่ ๆ เหมาะสมสำหรับ จัดทำฟาร์มในการเพาะเลี้ยงหมูป่า โดยหาพื้นที่ๆ มีลักษณะภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับสภาพป่า ในพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126
              4.2 คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์หมูป่าสายพันธุ์แท้ เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์สายพันธุ์แท้ และมีคุณภาพ ในการขยายพันธุ์   
            4.3   ติดต่อประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  เพื่อทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำโครงการ
            4.4 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  สถานศึกษาทั่วไป หน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่สนใจ เข้าศึกษาดูงาน
            4.5  รวบรวมทุนจากข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 ที่สนใจ ในการดำเนินโครงการ
5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
            ตั้งแต่   1  กันยายน 2548 เป็นต้นไป  
6. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่126 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            7.1  ข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   นำความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเพาะเลี้ยงหมูป่าโดยตรง มาประยุกต์ใช้ ในการประกอบธุรกิจหมูป่า  เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว
            7.2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานต่างๆ   มีความรู้ ความเข้าใจ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพาะเลี้ยงหมูป่า ทั้งในด้านเชิงธุรกิจและเชิงอนุรักษ์ รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7.3    เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี   ระหว่างตำรวจตระเวนชายแดน กับประชาชน และส่วนราชการอื่น อีกทั้งสามารถใช้งานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม
              7.4   กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126    มีเงินทุนสำรอง      เพื่อที่จะนำไปแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ภายในหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยรับผิดชอบโครงการ
            กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126


  

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126, Powered by Joomla!; free resources by SG web hosting